Ocena parametrów mikroklimatu wnętrz


  • diagnostyka obiektów budowlanych dotycząca właściwości takich jak: temperatura i wilgotność, także w długich okresach czasu
  • pomiar właściwości otoczenia:  temperatury i wilgotności względnej, natężenia światła, prędkości ruchu powietrza, zawartości CO2
  • pomiar powierzchniowej temperatury materiałów budowlanych z możliwością dokonywania pomiarów z dużej odległości i na małych powierzchniach