• W kwietniu 2011 r. zaakceptowany został do realizacji projekt inwestycyjny pod nazwą “Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa i Architektury” finansowany z dotacji celowej MNiSW – przyznany decyzją MNiSW Nr 6134/IB/108/2011 z dnia 19.04.2011 r.
  • W styczniu 2010 r. zaakceptowany został do realizacji projekt  pod nazwą “Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych” finansowany z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej - Nr umowy 398/FNiTP/3908/2010 - realizowany w okresie od 08.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
  • W październiku - 2008 r. zaakceptowany został do realizacji grant promotorski pt.  „Kapilarność kompozytów cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi” realizowany przez prof. dr hab. inż. H. Garbalińską i mgr inż. A. Wygocką – Nr umowy 3965/B/T02/2008/35 realizowany w okresie od 21.10.2008 r. do 30.06. 2010 r.
  • W czerwcu 2006 r. zaakceptowany został do realizacji 18 miesięczny grant promotorski pt. „Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła porowatego materiału budowlanego” realizowany przez prof. dr hab. inż. H. Garbalińską i mgr inż. A. Siwińską – Nr umowy 0580/T02/2006/30 – realizowany w okresie od 20.06. 2006 r. do 19.12.2007 r.
  • W grudniu 2005 r. zaakceptowany został do realizacji 18 miesięczny grant promotorski pt. „Emisja hałasu na styku opony z powierzchnią warstwy ścieralnej wykonanej z betonu asfaltowego porowatego” realizowany przez prof. dr hab. inż. B. Stefańczyka i mgr inż. J. Czarneckiego – Nr umowy 1706/T07/2005/29. W marcu 2007 r. został podpisany Aneks Nr 1/2007 dotyczący przedłużenia realizacji projektu do 06.06.2008 r.
  • W ramach konkursu ogłoszonego w październiku 2005 r. zaakceptowany został do realizacji 2-letni grant badawczy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Stypendia na prace doktorskie na Politechnice Szczecińskiej kreujące innowacyjność regionu” dla Doktorantki A. Siwińskiej na pracę doktorską „Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła porowatego materiału budowlanego” –  Nr projektu  Z/2/04/II/2.6/ZARR/W/1/04 – realizowany w okresie od 1.02.2006 r. do 31.01.2008 r.
  • W latach 2005-2007 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych realizawała projekt pl. ”Doposażenie i modernizacja laboratorium materiałów budowlanych i fizyki budowli oraz pracowni komputerowej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w celu stworzenia nowoczesnej bazy do współpracy z partnerem niemieckim - Nr umowy /G - 2004/PL - MV / 2.32 / 3.A - 2/ U - 29 / 06 - realizawany w okresie od 01.08.2005 - 15.01.2007