Wykaz ważniejszych publikacji


2023


 • Strzałkowski J., Stolarska A., Kożuch D., Dmitruk J.: Hygrothermal and strength properties of cement mortars containing cenospheres, Cement and Concrete Research, Tom 174, s. 1-16
 • Strzałkowski J., Stolarska A.: Preliminary Studies on a Lightweight Porous Cement-Based Composite – Gel Concrete, Journal of Physics: Conference Series, Tom 2654, s. 1-8

2022
 • K. Kurtz-Orecka, J. Strzałkowski, P. Nikończuk, A. Stolarska,  T. Olechwir,  A. Pych, L. Wojnicz, B. Bogusławski,  T. Furmańczyk, W. Tuchowski: Jakość termiczna istniejącej zabudowy na obszarze wysp Uznam i Wolin – badania termowizyjne, Wyspy Uznam i Wolin − lokalne uwarunkowania globalnej transformacji, s. 109-140
 • A. Strzałkowski, A. Stolarska, D. Kożuch, Dmitruk: Wybrane parametry zapraw z dodatkiem cenosfer, Inżynieria i Budownictwo, Zeszyt: 9-10, s. 422-425


2021
 • Stolarska, A.; Rucińska, T. Evaluation of Physical Characteristics and Sorption of Cement Mortars with Recycled Ceramic Aggregate. Materials 2021, 14, 7852. https://doi.org/10.3390/ma14247852
 • Stolarska A., Strzałkowski J., Kandybowicz A.: Acoustic analysis of selected sacred buildings in Szczecin, Budownictwo i Architektura, Tom 20, Zeszyt 4, s. 1-19

2020
 • Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Moisture Influence on Compressive Strength of Calcium Silicate Masonry Units–Experimental Assessment and Normative Calculations, Materials, Tom 13, Zeszyt 17, strony: 1-15
 • Stolarska A., Afetowicz P.: Analiza zmian w budynku mieszkalnym z lat 30. XX wieku w celu osiągnięcia standardu pasywnego, Builder, Tom 275, Zeszyt 6, s. 34-37
 • Stolarska A., Strzałkowski J.: The Thermal Parameters of Mortars Based on Different Cement Type and W/C Ratios, Materials, Tom 13, Zeszyt 19, s 1-16


2019
 
 • Stolarska A., Kurtz-Orecka K., Mielnikiewicz S.: The Effect of a Winter Garden on Energy Consumption of a Detached Passive House, Journal of Ecological Engineering , Volume 20(10), 2019, s. 146-154


2018


 • Stolarska A., Ciborowski Sz.: Sorptive testing of mortars with varying water-cement ratios, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, Polańczyk 19-23 czerwca, 2018, s. 1-10
 • Stolarska A., Strzałkowski J., Garbalińska H: Using CFD software for the evaluation of hygrothermal conditions at wall-window perimeters, Energodom 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, wrzesień 11-13, Kraków, Vol. 415, s. 1-9 
 • Stolarska A., Strzałkowski J., Szczeciński M.: The feasibility and economic efficiency of selective modernization solutions in a single family house located in Siemianice near Słupsk, VII Konferencja Solina 2018, E3S Web of Conferences, 19-23 czerwca, 2018, s. 1-10


2017


 • Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E: Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 4/2017, s. 5-8
 • Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E.: Wyznaczanie rozkładu            temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, XVI Polska Konferencja   Naukowo-Techniczna      „ Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 35-38
 • Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Analiza rozkładu temperatury w             ścianie żelbetowego zbiornika, uwzględniająca dwuwymiarowy przepływ ciepła,            Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z.     64, Nr 3/I/2017, ipiec-wrzesień 2017, s. 31-38
 • Stolarska A., Strzałkowski J.: Modelling of edge insulation depending on      boundary conditions for the ground level, IOP Conference Series “Materials      Science and     Engineering”, 2017, Vol. 245, s.1-9
 •  Stolarska A., Strzałkowski J., Wojciechowska J.: Ocena możliwości poprawy               bilansu energetycznego budynku jednorodzinnego, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2017,  s. 251-253


2016


 • Siwińska (Stolarska) A., Żaczek W.: Ocena przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kamienicy zlokalizowanej w Szczecinie, Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, s. 131-136
 • Stolarska A., Strzałkowski J.: Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Izolacje, Warszawa Nr 9/2016, s. 43-48
 • Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Arcitektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 513-521
 • Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, VI Konferencja Solina’2016 Architektura - Budownictwo - Inżynieria Środowiska , Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Polańczyk, czerwiec 2016 r.
 • Stolarska A., Garbalińska H.: Assessment of suitability of some chosen functions for describing of sorption isotherms in building materials, Heat and Mass Transfer, s. 1603-1617


2015


 • A. Siwińska, J. Strzałkowski: Mathematical description of sorption isotherms of autoclaved aerated concrete, 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015, Energy Procedia 78 (2015) 1437-1442
 • A. Siwińska, K. Rogala: Wpływ kształtu bryły budynku na straty ciepła, Inżynieria i Budownictwo 5/2015, s. 18-19, Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 2015


2014


 • Kurtz-Orecka K., Siwińska A.: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach.    Cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację. Rynek Instalacyjny, Nr 12/2014, s. 21-25
 • Siwińska A., Wiraszka J.: Szybki pomiar termicznych parametrów wybranych materiałów budowlanych. Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa 16-17 stycznia 2014 r., s. 245-251
 • Siwińska A.: Sorpcyjne zawilgocenie materiałów budowlanych w różnych warunkach cieplno-wilgotnościowych. V Konferencja naukowa SOLINA 2014 „Architektura – Budownictwo – Inżynieria Środowiska, Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, 04-07.06.2014 Polańczyk
 • Siwińska A.: Wpływ wilgotności względnej powietrza na sorpcyjne zawilgocenie materiałów budowlanych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska I Architektury Journal Of Civil Engineering, Environment And Architecture Jceea, T. Xxxi, Z. 61 (3/Ii/14), Lipiec-Wrzesień 2014, s. 478-487


2013


 • Siwińska A., Garbalińska H.:  Negatywne oddziaływanie zawilgocenia przegród na ich izolacyjność cieplną, Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa 15-16 stycznia 2013 r. s. 159-163, j. polski


2012


 • Garbalińska H., Siwińska A.: Pojemność cieplna wybranych materiałów ściennych, Materiały Budowlane, Nr 02/2012 (nr 474), s. 43 – 45
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Wpływ zawilgocenia na cieplne parametry materiałów budowlanych,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59 (2/2012/II), s. 699 – 704;


2011


 • Garbalińska H., Siwińska A.: Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła, Inżynieria i Budownictwo, Nr 11,2011, s. 611- 614.
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Thermal conductivity coefficient of cement-based mortars as air relative humidity function, Research Journal – Heat and Mass TransferSpringer-Verlag, Nr 9, 2011, Volume 47, s. 1077-1087.
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Niestacjonarne pomiary współczynnika przewodzenia ciepła porowatych materiałów budowlanych, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”,Łódź 2011, s. 119-120.


2010


 • Garbalińska H., Siwińska A.: Warunki pomiaru a wartość współczynnika przewodzenia    ciepła, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Kwartalnik – Zeszyt 57 Nr 4, 2010, s. 161-166;


2009


 • Siwińska A., Garbalińska H.: Zależność przewodności cieplnej zaprawy cementowej od wilgotności względnej powietrza, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom IV, 2009, s. 157-162;
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Zależność współczynnika przewodzenia ciepła betonu komórkowego od warunków wilgotnościowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 5/2009, Fundacja PZiTB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 2009 s. 283-285;
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Przewodność cieplna w funkcji wilgotności względnej powietrza, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, s. 307-310;


2008


 • Garbalińska H., Siwińska A.: Ocena porównawcza stacjonarnej i niestacjonarnej techniki pomiaru przewodności cieplnej. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s.123-130;
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła cegły silikatowej. Czasopismo Naukowe tom III, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2008, s. 5-10;
 • Siwińska A., Garbalińska H : Równanie Chena a izotermy sorpcji materiału porowatego. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s. 427-434;2007


 • Garbalińska H., Siwińska A.: Izotermy sorpcji cegły ceramicznej, silikatowej i betonu komórkowego. XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Czasopismo Naukowe tom II, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2007, s. 41-46
 • Siwińska A.: Sorpcja wilgoci w materiałach na spoiwie cementowym. VIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Szczyrk 2007, Zeszyty naukowe Politechniki śląskiej, Budownictwo z. 112, s. 345-352;


2006


 • Siwińska A.: Kinetyka procesu sorpcji wilgoci w porowatych materiałach budowlanych. VII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice 2006, Zeszyty naukowe Politechniki śląskiej, Budownictwo z. 109, s. 355-362
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Zawilgocenie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, a bilans cieplny budynku. Międzynarodowe seminarium ENERGODOM 2006, Czasopismo techniczne, Budownictwo z. 5-B/2006, s. 555-562
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Wpływ zawilgocenia na przewodność cieplną materiałów budowlanych. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 121-129


2005


 • Garbalińska H., Garbasz B., Siwińska A.: Sorpcyjne badania współczynnika dyfuzji wilgoci betonu komórkowego. "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" pod redakcją Tadeusza Bobko. Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechnika Częstochowska, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2005, Tom 1, s. 49-54
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Oszacowanie niekorzystnych zmian w bilansie cieplnym budynku wskutek zawilgocenia ścian zewnętrznych. Inżynieria i Budownictwo nr 5/2005 s. 241-243


2004


 • Garbalińska H., Siwińska A.: Changes of Heat Conductivity of Building Materials Under the Influence of Moisture. 4th Symposium Environmental Effects on Buildings and People - Actions, influences, iteractions, discomfort. Susiec czerwiec 2004
 • Garbalińska H., Pieczarka M., Siwińska A.: Temperatura i warunki brzegowe jako czynniki stymulujące przebieg procesu wysychania. Materiały Konferencyjne "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" wydane pod redakcją Tadeusza Bobko, Politechnika Częstochowska, grudzień 2004