Wykaz ważniejszych publikacji


2023
 • Ślosarczyk A., Garbalińska H., Strzałkowski J.: Lightweight alkali-activated composites containing sintered fly ash aggregate and various amounts of silica aerogel, Journal of Building Engineering, Tom 74, s. 1-16

2022
 • J. Strzałkowski, H. Garbalińska: The dynamic thermal properties of aerogel-incorporated concretes, Construction and Building Materials, Tom 340, s. 1-15


2021
 • Garbalińska H., Bochenek M., Stasiak M.: Experimental and Modeling Investigations on the Water Sorption Behaviors of Autoclaved Aerated Concrete, Materials, Tom 14, Zeszyt 21, s. 1-18

 • Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J.: Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiA. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Fizyka budowli w Polsce: ośrodki naukowe, ich potencjał i osiągnięcia : Monografia, s. 303-326

 • Garbalińska H., Gawin D., Nowak H.: Fizyka budowli w Polsce : ośrodki naukowe, ich potencjał i osiągnięcia : Monografia, s.481

 • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Usefulness of Mercury Porosimetry to Assess the Porosity of Cement Composites with the Addition of Aerogel Particles, Proceedings of the 3rd RILEM Spring Convention and Conference (RSCC 2020) : Volume 2: New Materials and Structures for Ultra-durability, s. 411-4232020
 • Garbalińska H., Możejko M.: Badanie współczynnika sorpcji kapilarnej betonów komórkowych klas gęstości 400, 500, 600 i 700, Builder, Tom 275, Zeszyt 6, s. 16-18
 •  Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Moisture Influence on Compressive Strength of Calcium Silicate Masonry Units–Experimental Assessment and Normative Calculations, Materials, Tom 13, Zeszyt 17, strony: 1-15
 •  Strzałkowski J., Garbalińska H.: The Effect of Aggregate Shape on the Properties of Concretes with Silica Fume, Materials, Tom 13, Zeszyt 12, s. 1-18
 • Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: The effect of pore structure on the water sorption coefficient of cement mortars reinforced with 12 mm polypropylene fibres, Construction and Building Materials, Tom 248, s. 1-13


2019
 • Garbalińska H., Cederholm L.: Przewodność cieplna betonu komórkowego różnych klas gęstości wyznaczana w różnym stanie zawilgocenia, Materiały Budowlane, Nr 1, 2019, s. 58-61
 • Garbalińska H., Matys M..: Badania wpływu domieszki napowietrzającej na przewodność cieplną betonu, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5, 2019, s. 207-209
 • Garbalińska H., Olejnik M.: Wpływ domieszki napowietrzającej na podciąganie kapilarne w elementach betonowych, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5, 2019, s. 203-206
 • Strzałkowski J., Garbalińska H.: The Influence of Silica Fume on the Mechanical and Thermal Parameters of Portland Cement Concretes, Journal of Ecological Engineering, Volume 20 (9), 2019, s. 95-102

 2018
 • Musielak G., Stasiak M., Bochenek M., Garbalińska H.: New method of determining the relationship of effective moisture diffusivity on moisture concentraction, Proceeding of the 20th International Drying Symposium, Japan, 2016, A-3-7
 • Musielak G., Stasiak M., Bochenek M., Garbalińska H.: XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, 2016, s. 955-962
 • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Inżynieria i Budownictwo, Miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa, Nr 12/2016, s. 656-659
 • Garbalińska H.:  Ewolucyjne zmiany rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych, jako efekt skokowych zmian formalnych wymogów cieplnych, Wiadomości Projektanta Budownictwa, Nr 4 (303) 2016, s. 13-15
 • Garbalińska H., Matkowska A., Mierzwa N.: Change of thermal parameters of ceramic and silicate bricks as result of capillary expanding flow,  Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 2-B/2016, s. 61-68
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Wave amplitudes of temperature and heat flux in surroundings of external walls, Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 3-B/2016, s. 65-73
 • Garbalińska H., Marciniak B.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popioło-porytowego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 141-150
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej,  Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 95-104
 • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 203-210
 • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenie ciepła napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 217-224
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H., Narodowska K.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu keramzytowego, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H., Marciniak B.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popioło-porytowego, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Ocena możliwości wyznaczania izoterm sorpcji dynamiczną metodą DVS – na przykładzie betonu komórkowego klasy 700, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H.: Ewolucyjne zmiany rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych, jako efekt skokowych zmian formalnych wymogów cieplnych, Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie – wybrane zagadnienia”, organizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Łódź 3-4 marca 2016 r.
 • Stolarska A., Garbalińska H.: Assessment of suitability of some chosen functions for describing of sorption isotherms in building materials, Heat and Mass Transfer, s. 1603-1617
 • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Thermal and strength properties of lightweight concretes with addition of aerogel particles, Advances in Cement Research, 2016, s. 567-575


2017
 • Bochenek M.,  Garbalińska H.: Badania sorpcji kapilarnej betonu komórkowego, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2017, s. 241-243
 • Bochenek M.,  Garbalińska H.: Badanie zmienności parametrów cieplnych betonu komórkowego w procesie jego wysychania z zawilgocenia powodziowego, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 3/2017, s. 9-12
 • Bochenek M., Garbalińska H.: Badanie zmienności parametrów cieplnych betonu komórkowego w procesie jego wysychania z zawilgocenia powodziowego, XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 27-30
 • Garbalińska H., Malorny W., Von Werder J.: Comparative analysis of the dynamic vapor sorption (DVS) technique and the traditional method for sorption isotherms determination – Exemplified at autoclaved aerated concrete samples of four density classes, Cement and Concrete Research, 2017, Vol. 91, s. 97-105
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Experimentelle  Ermittlung der Desorptionsisothermen von Porenbeton unterschiedlicher Dichte mit der Standardmethode SSS und mit der DVS- Technik, Bauphysik, 2017, Vol. 3, s. 191-196
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Ocena możliwości wyznaczania izoterm sorpcji      dynamiczną metodą DVS – na przykładzie betonu komórkowego klasy 700, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z. 64, Nr 2/II/2017, kwiecień-czerwiec 2017, s. 245-252
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Pomiary rozkładu wilgotności i parametrów cieplnych betonu komórkowego klas 400 i 700 w trakcie 6-miesięcznego  wysychania, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z. 64, Nr 3/I/2017, lipiec-wrzesień 2017, s. 39-48
 • Garbalińska H., Narodowska K.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu keramzytowego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z. 64, Nr 4/2017, październik-grudzień 2017, s. 279-286
 • Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E: Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 4/2017, s. 5-8
 • Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E.: Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „ Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 35-38
 • Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Analiza rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika, uwzględniająca dwuwymiarowy przepływ ciepła, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z.     64, Nr 3/I/2017, ipiec-wrzesień 2017, s. 31-38
 • Majkowski B.,  Garbalińska H.: Desorpcyjne pomiary współczynnika dyfuzji trzech grup zapraw na spoiwie cementowym, Inżynieria i Budownictwo, Nr 9/2017, s. 499-501
 • Majkowski B.,  Garbalińska H.: Współczynnik dyfuzji cegły silikatowej – porównanie wybranych technik pomiarowych, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 2/2017, s. 25-30
 • Majkowski B., Garbalińska H.: Współczynnik dyfuzji cegły silikatowej –  porównanie wybranych technik pomiarowych, XVI Polska Konferencja Naukowo-   Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 121-126
 • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Porosimetric, thermal and strength test of aerated and nonaerated concretes, IOP Conference Series “Materials Science and Engineering”, 2017, Vol. 245, s. 1-10
 • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenia ciepła napowietrzonych i  nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 69-77
 • Garbalińska H., Marciniak B.: Ocena wytrzymałości na ściskanie betonów różnego rodzaju wyznaczanej na próbkach prostopadłościennych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 78-85

2016
 • Musielak G., Stasiak M., Bochenek M., Garbalińska H.: New method of determining the relationship of effective moisture diffusivity on moisture concentraction, Proceeding of the 20th International Drying Symposium, Japan, 2016, A-3-7
 • Musielak G., Stasiak M., Bochenek M., Garbalińska H.: XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, 2016, s. 955-962
 • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Inżynieria i Budownictwo, Miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa, Nr 12/2016, s. 656-659
 • Garbalińska H.:  Ewolucyjne zmiany rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych, jako efekt skokowych zmian formalnych wymogów cieplnych, Wiadomości Projektanta Budownictwa, Nr 4 (303) 2016, s. 13-15
 • Garbalińska H., Matkowska A., Mierzwa N.: Change of thermal parameters of ceramic and silicate bricks as result of capillary expanding flow,  Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 2-B/2016, s. 61-68
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Wave amplitudes of temperature and heat flux in surroundings of external walls, Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 3-B/2016, s. 65-73
 • Garbalińska H., Marciniak B.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popioło-porytowego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 141-150
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej,  Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 95-104
 • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 203-210
 • Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenie ciepła napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 217-224 
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H., Narodowska K.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu keramzytowego, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H., Marciniak B.: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popioło-porytowego, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Ocena możliwości wyznaczania izoterm sorpcji dynamiczną metodą DVS – na przykładzie betonu komórkowego klasy 700, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
 • Garbalińska H.: Ewolucyjne zmiany rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych, jako efekt skokowych zmian formalnych wymogów cieplnych, Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie – wybrane zagadnienia”, organizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Łódź 3-4 marca 2016 r.
 • Stolarska A., Garbalińska H.: Assessment of suitability of some chosen functions for describing of sorption isotherms in building materials, Heat and Mass Transfer, s. 1603-1617
 • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Thermal and strength properties of lightweight concretes with addition of aerogel particles, Advances in Cement Research, 2016, s. 567-575

2015
 • Bochenek M., Garbalińska H.: Ocena porównawcza techniki DVS i  tradycyjnej metody wyznaczania izoterm sorpcji – na przykładzie betonu komórkowego klasy 400, Fizyka   Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2015, t. VII, Nr 1, s.15-20
 • Bochenek M., Garbalińska H., Stasiak M., Musielak G.: Determining the relationship of  effective moisture diffusivity of autoclaved aerated concrete on moisture concentration, Proceeding of the 5th European Drying Conference, Budapest 2015, s. 69-74
 • Bochenek M., Garbalińska H.: Ocena porównawcza techniki DVS i tradycyjnej metody wyznaczania izoterm sorpcji – na przykładzie betonu komórkowego klasy 400, XV Polska  Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź-Słok 2015, płyta CD
 • Garbalińska H.: Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na ich  charakterystyki cieplne, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy, s. 143-154
 •  Garbalińska H., Majkowski B.: Pomiary sorpcyjne współczynnika dyfuzji wilgoci różnego rodzaju zapraw, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/2015), kwiecień -  czerwiec 2015, s. 89-98
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Badanie zmienności przewodności cieplnej  betonów   lekkich w trakcie ich wysychania, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2015, t. VII, Nr 2  s.19-25
 •  Garbalińska H., Strzałkowski J.: Dynamiczne charakterystyki cieplne ścian zewnętrznych przy quasi-stacjonarnym przepływie ciepła, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2015, s. 248-250
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Badanie zmienności przewodności cieplnej betonów lekkich w trakcie ich wysychania, XV Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka    Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź-Słok 2015, płyta CD
 • Stasiak M. Musielak G., Bochenek M., Garbalińska H.: Method of determining the relationship of effective moisture diffusivity on moisture concentration using finite element  method and Monte Carlo optimization, Proceeding of the 5th European Drying Conference,   Budapest 2015, s. 377-384
 • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym, Czasopismo Inżynierii Lądowej,  Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/2015), kwiecień-czerwiec 2015, s. 441-448
 • Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: Influence of microstructure modification on  the capillarity of cement mortars reinforced with 6 mm polypropylene fibres, 8th International Conference Fibre Concrete 2015 – Technology, Design, Application; September 10-11, 2015,  Prague, Czech Republic, pdf, s. 8


2014
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Microstructure modification of cement mortars: effect on capillarity and frost-resistance. Construction and Building Materials, Elsevier 2014, s. 258 – 266
 • Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka A.: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego. Materiały Budowlane, Nr 1/2014, s. 16 – 18
 • Garbalińska H.: Zastosowanie nowoczesnych technologii na rzecz poprawy energooszczędności przegród budowlanych – referat przewodni. Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”. Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 16–17.01.2014, s. 11 – 38
 • Garbalińska H., Matkowska A., Mierzwa N.: Zmiana właściwości cieplnych betonu komórkowego w wyniku rozprzestrzeniającego się zawilgocenia kapilarnego. Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”. Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 16–17.01.2014, s. 219 – 225
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Dynamiczne charakterystyki cieplne jednowarstwowych przegród betonowych. Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”. Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 16–17.01.2014, s. 227 – 235
 • Garbalińska H.: Zastosowanie nowoczesnych materiałów w celu poprawy parametrów cieplnych przegród budowlanych. Materiały Budowlane, Nr 5/2014, s. 117 – 119
 • Garbalińska H.: Nowatorskie technologie umożliwiające poprawę energetycznych walorów ścian zewnętrznych. Materiały Budowlane, Nr 6/2014, s. 120 – 122
 • Garbalińska H.: Inteligentne fasady jako sposób poprawy bilansu energetycznego budynków. Materiały Budowlane, nr 9/2014, s. 40-42                                                                                                                           
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Analiza dynamicznych charakterystyk cieplnych betonowych przegród jednowarstwowych. Polska Energetyka Słoneczna 2014. Wydawca Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej – ISES, s. 18– 21
 • Garbalińska H., Bochenek M.: The deterioration of strength and thermal properties of autoclaved aerated concrete as a result of capillary moisture. Czasopismo Techniczne, Architektura, Zeszyt 8-A/2014, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.137-144
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Popowodziowe wysychanie przegród wykonanych z betonu komórkowego i zachodzące zmiany przewodności cieplnej. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych
 • Garbalińska H., Cederholm L.: Współczynnik sorpcji betonu komórkowego badany na próbkach suszonych i niesuszonych. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych
 • Garbalińska H., Majkowski B.: Pomiary sorpcyjne współczynnika dyfuzji wilgoci zapraw różnego rodzaju. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Popowodziowe wysychanie przegród wykonanych z betonu komórkowego i zachodzące zmiany przewodności cieplnej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 143-150
 • Garbalińska H., Cederholm L.: Współczynniki sorpcji betonu komórkowego badany na próbkach suszonych i niesuszonych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  Journal of Civil Engineering, Environment and  Architecture JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 163-172
 • Strzałkowski J., Garbalińska H.: Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. Konferencja Naukowa SOLINA`2014, Rzeszów-Polańczyk 04–07.06.2014. Streszczenia referatów konferencyjnych

2013
 • Garbalińska H.: Desorpcyjne badania nieliniowości dyfuzji wilgoci w zakresie higroskopijnym, Monografia: STUDIA Z ZAKRESU INŻYNIERII NR 80, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2013, s.187, j. polski
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Moisture diffusivity in mortar of different water-cement ratios and in narrow ranges of air humidity changes, International Journal of Heat and Mass Transfer 56, Elsevier 2013, s. 212 – 222, j. angielski
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Wpływ podciągania kapilarnego na przewodność cieplną betonu komórkowego, Inżynieria i Budownictwo 5/2013,  s. 260 – 262, j. polski
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Zawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych, Materiały Budowlane 10/2013, s. 16-18,j. polski
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Parametry cieplne i wytrzymałościowe napowietrzonego i nienapowietrzonego betonu zwykłego i lekkiego, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Instytut Fizyki Budowli, Łódź, 2013, s. 219-222, j. polski
 • Bochenek M., Garbalińska H.: Zmiany parametrów cieplnych betonu komórkowego wywołane kapilarnym zawilgoceniem przegrody, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Instytut Fizyki Budowli, Łódź, 2013, s. 9 – 12, j. polski
 • Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka-Domagałło A.: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego, Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne, Utrzymania Obiektów Budowlanych, Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 15-16 stycznia 2013, s.113-118, j. polski
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Measurements of the moisture diffusivity of cement mortars in different humidity ranges, XIII Polish Drying Symposium, Szczecin- Kołobrzeg 5–6.09.2013, Streszczenie referatu, s. 303, całość na płycie CD – referat nr 259, j. polski
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Pogorszenie właściwości wytrzymałościowych i cieplnych betonu komórkowego w wyniku zawilgocenia kapilarnego, 10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013, s. 1-7, j. polski
 • Siwińska A., Garbalińska H.:  Negatywne oddziaływanie zawilgocenia przegród na ich izolacyjność cieplną, Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa 15-16 stycznia 2013 r. s. 159-163, j. polski
 • Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: Assessment of scale of microstructure impact on capillary transport in cement-based composites with polypropylene fibers, 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna, Austria, September 9-11, 2013RSA, Vienna, Austria ,ÖKK-Editions – Freundgasse 11 – A-1040 Vienna , s. 83-86, j. angielski  
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Sposoby wbudowywania materiałów zmiennofazowych w elementy ścienne, Materiały Budowlane, Nr 02/2012 (nr 474), s. 36 – 38

2012
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Pojemność cieplna wybranych materiałów ściennych, Materiały Budowlane, Nr 02/2012 (nr 474), s. 43 – 45
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Analiza porównawcza dynamicznych charakterystyk cieplnych przegród wykonanych z różnych kompozytów betonowych, Inżynieria i Budownictwo, Nr 6/2012 s. 307 – 311
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59 (2/2012/II), s. 203 – 208
 • Garbalińska H., Strzałkowski J.: Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59 (2/2012/II), s. 209 – 218;
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Evaluation of moisture diffusion coefficients in cement plasters based on desorption processes, 18th International Drying Symposium, Departament of Chemical and Biochemical Engineering, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University 422 Siming South Road, XiamenFujian Province, P.R. Ciny, 361005, Xiamen, China, 11-15 November 2012, s. płyta CD
 • Kurtz K., Garbalińska H.: Zapewnienie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w adoptowanych budynkach poprodukcyjnych, Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych”, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 10-11 stycznia 2012, s. 229 – 234;
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Wpływ zawilgocenia na cieplne parametry materiałów budowlanych,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59 (2/2012/II), s. 699 – 704;

2011
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Badania współczynnika sorpcji kapilarnej modyfikowanych zapraw cementowych, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5, 2011, s. 276-278.
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła, Inżynieria i Budownictwo, Nr 11,2011, s. 611- 614.
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych, Czasopismo Techniczne, Nr 2-A/2/2011, Zeszyt 11, s. 89-96.
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Thermal conductivity coefficient of cement-based mortars as air relative humidity function, Research Journal – Heat and Mass TransferSpringer-Verlag, Nr 9, 2011, Volume 47, s. 1077-1087.
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Niestacjonarne pomiary współczynnika przewodzenia ciepła porowatych materiałów budowlanych, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”,Łódź 2011, s. 119-120.
 • Wygocka A., Garbalińska H.: Wpływ modyfikacji mikrostruktury na kapilarność zapraw cementowych zbrojonych krótkimi włóknami PP, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Politechnika Łódzka, Łódź – Słok, 14-17 czerwca 2011, 377-380.

2010
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Linear and non-linear analysis of desorption processes on cement mortar, Cement and Concrete Research 2010, 40, s. 752-762;
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Moisture transfer between unsaturated cement mortar and ambient air, Transport in Porous Media 2010, 85, s. 79-96;
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Nieliniowość desorpcji wilgoci w porowatym materiale budowlanym, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom V, 2010, s. 15-20
 • Garbalińska H., Bochenek M.: Analiza porównawcza przebiegu implementacji i realizacji dyrektywy 2002/91/EC w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Kwartalnik – Zeszyt 57 Nr 4, 2010, s. 155-160;
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Warunki pomiaru a wartość współczynnika przewodzenia    ciepła, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Kwartalnik – Zeszyt 57 Nr 4, 2010, s. 161-166;

2009
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Wpływ włókien polipropylenowych na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom IV, 2009, s. 33-36;
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Influence of water-cement ratio on diffusion coefficient of cement mortars at different moisture contents ( Wpływ wskaźnika wodno-cementowego na współczynnik dyfuzji zapraw cementowych przy różnych zawartościach wilgoci), Drying 2010 – Proceedings of the 17th International Drying Symposium(IDS 2010), DECHEMA e.V., Magdeburg, Germany, 3 – 6 October 2010, Volume A, s. 365-373;
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Kapilarność zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych i domieszką upłynniającą, Dni Betonu 2010, Stowarzyszenie Producentów Cementu (patronat naukowy: Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli KILiW PAN), Wisła, 11 – 13.10.2010, s. 701-710;
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Zależność przewodności cieplnej zaprawy cementowej od wilgotności względnej powietrza, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom IV, 2009, s. 157-162;
 • Garbalińska H., Wygocka A., Korczak D., Pinkasiewicz A.: Ocena wpływu włókien polipropylenowych na wytrzymałość modyfikowanych zapraw cementowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 5/2009, Fundacja PZiTB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 2009,  s. 281-283
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Zależność współczynnika przewodzenia ciepła betonu komórkowego od warunków wilgotnościowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 5/2009, Fundacja PZiTB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 2009 s. 283-285;
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Przewodność cieplna w funkcji wilgotności względnej powietrza, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, s. 307-310;
 • Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Nieliniowość desorpcji wilgoci w porowatym materiale budowlanym, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka , s. 73-78;
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Badania wpływu włókien polipropylenowego na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, s.79-82;
 • Garbalińska H., Wygocka A., Korczak D., Pinkasiewicz A.: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na właściwości świeżych zapraw cementowych, Materiały konferencyjne: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Politechnika Częstochowska, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,         s.61-68;

2008
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Ocena porównawcza stacjonarnej i niestacjonarnej techniki pomiaru przewodności cieplnej. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s.123-130;
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła cegły silikatowej. Czasopismo Naukowe tom III, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2008, s. 5-10;
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Evaluation of propylene fibres influence on the properties of cement mortars. VII International Conference INTERPOR "Porous Materials - Theory and Experiment & Workshop Capillary Transport in Unsaturated Porous Materials, s. 1;
 • Garbalińska H., Wygocka A.,Korczak D., Pinkasiewicz A.: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych o czystych i modyfikowanych matrycach. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s.131-138;
 • Siwińska A., Garbalińska H : Równanie Chena a izotermy sorpcji materiału porowatego. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s. 427-434;

2007
 • Garbalińska H., Garbasz B.: Wykorzystanie niestacjonarnych pomiarów sorpcji do wyznaczania współczynnika dyfuzji wilgoci wybranych materiałów. Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2007, s. 268-269;
 • Garbalińska H., Garbasz B.: Wykorzystanie opon w nawierzchniach drogowych. Recykling 5(77)/2007, s. 28-29
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Izotermy sorpcji cegły ceramicznej, silikatowej i betonu komórkowego. XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Czasopismo Naukowe tom II, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2007, s. 41-46
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Prüfkörperabdichtung und der Wasserabsorptionskoeffizient von mit Polypropylenfasern modifizierten Zementmörteln. Bauphysik 2007 Jg. 29 H. 6 s. 436-441;
 • Garbalińska H., Wygocka A.: Mrozoodporność zapraw cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Materiały Konferencyjne XI Polskiej Konferencji Naukowo_Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2007, s. 63-66;

2006
 • Garbalińska H.: Application of vt-type, logarithmic and half-time methods in desorptive measurements of diffusivity in narrow humidity ranges. Cement and Concrete Research 36 (2006), s. 1294-1303, wydawnictwo ELSEVIER
 • Garbalińska H.: Budynek "SUVA" w Bazylei - jako przykład inteligentnej i proekologicznej modernizacji tradycyjnego biurowca. Czasopismo Techniczne "Budownictwo" z. 5-B/2006, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 131-138
 • Garbalińska H.: Comparative analysis of desorptive methods used for mass diffusivity estimation. Acta Scientiarum Polonorum-Architectura 5 (2) 2006, s. 3-15
 • Garbalińska H.: "Phoenix Central Library" - jako przykład budynku inteligentnego o zadanej aktywności służącej racjonalizacji zużycia energii. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 229, Budownictwo i Inżynieria środowiska z. 40. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego "Energia Odnawialna. Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa". Solina 17 - 20 maja 2006, s. 113-118
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Zawilgocenie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, a bilans cieplny budynku. Międzynarodowe seminarium ENERGODOM 2006, Czasopismo techniczne, Budownictwo z. 5-B/2006, s. 555-562
 • Siwińska A., Garbalińska H.: Wpływ zawilgocenia na przewodność cieplną materiałów budowlanych. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 121-129

2005
 • Garbalińska H.: Uwzględnienie zasad energetyki słonecznej w inteligentnym budynku biurowym według koncepcji "sol-skin". Ogólnopolski Kwartalnik Naukowo-Techniczny Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej IPPT PAN, "Polska Energetyka Słoneczna" zeszyt: nr 1/2005 s. 9-12
 • Garbalińska H.: Desorpcyjna metoda typu ?t jako narzędzie do pomiarów dyfuzyjności w wąskich przedziałach wilgotności. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce nr 1/2005 s. 80-87
 • Garbalińska H.: Logarytmiczna procedura desorpcyjna zastosowana do wyznaczania dyfuzyjności w wąskich przedziałach wilgotności. Materiały Konferencyjne X Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce". Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechnika Łódzka, PZiTB Łódź, Sekcja Fizyki Budowli Polskiej Akademii Nauk, Łódź-Słok, 2005. Wydawnictwo AnnGraf s.c., Łódź 2005 Tom I, s. 50-56
 • Garbalińska H., Garbasz B., Siwińska A.: Sorpcyjne badania współczynnika dyfuzji wilgoci betonu komórkowego. "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" pod redakcją Tadeusza Bobko. Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechnika Częstochowska, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2005, Tom 1, s. 49-54
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Oszacowanie niekorzystnych zmian w bilansie cieplnym budynku wskutek zawilgocenia ścian zewnętrznych. Inżynieria i Budownictwo nr 5/2005 s. 241-243

2004
 • Garbalińska H., Siwińska A.: Changes of Heat Conductivity of Building Materials Under the Influence of Moisture. 4th Symposium Environmental Effects on Buildings and People - Actions, influences, iteractions, discomfort. Susiec czerwiec 2004
 • Garbalińska H.: "Energy efficient office of the future" - prototypowy projekt oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju, Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię: VII Ogólno polska Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom'2004. Kraków - Zakopane, październik 2004. Kraków, Politechnika Krakowska 2004, Tom I, str. 201-208
 • Garbalińska H.: Fasada"sol-skin" jako główny element koncepcyjny niskoenergetycznego inteligentnego budynku biurowego. Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom'2004 . Kraków - Zakopane, październik 2004. Kraków, Politechnika Krakowska 2004, Tom I, str. 275-282
 • Garbalińska H., Pieczarka M., Siwińska A.: Temperatura i warunki brzegowe jako czynniki stymulujące przebieg procesu wysychania. Materiały Konferencyjne "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" wydane pod redakcją Tadeusza Bobko, Politechnika Częstochowska, grudzień 2004
 • Garbalińska H .: Application of the logarithmic procedure to absorption measurements of mass diffusivity for cement mortars, Research Journal Heat and Mass Transfer 40, Springer-Verlag 2004, pp. 963 - 972.

2003
 • Garbalińska H.: Metoda czasu połówkowego w desorpcyjnych pomiarach współczynnika dyfuzji. IX Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2003, str. 157-163
 • Garbalińska H., Freidenberg P., Podniesińska E., Ziółkowski P.: Wpływ wilgotności na wytrzymałość wybranych materiałów budowlanych. IX Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2003, str. 164-171
 • Garbalińska H.: Ocena skali oddziaływania temperatury na współczynniki kapilarnego wchłaniania wody czterech wybranych materiałów. XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Krynica 2003, str. 59-66

2002
 • Garbalińska H.: Kapillarer Wassertransport in Zementmörtel. Experimentelle Bestimmung der Koeffizienten des kapillaren Saugens. Bauphysik 2002 Jg. 24 H. 2 pp. 87-92
 • Garbalińska H.: Measurement of the mass diffusivity in cement mortar: use of initial rates of water absorption, International Journal of Heat and Mass Transfer 2002 Vol. 45 No. 6 pp. 1353 - 1357
 • Garbalińska H., Paczkowski W. M.: Uwarunkowania wilgotnościowe i energetyczne procesu wysychania gładzi cementowych, Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Warszawa, WNT 2002
 • Garbalińska H.: The Current Problems of Building Physics in Rural Building. II International Scientific Conference, Cracow 2001. Bauphysik 2002 Jg. 24 H. 1 pp. 45-46
 • Garbalińska H: Izotermiczne współczynniki transportu wilgoci porowatego materiału budowlanego. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 571, Szczecin 2002


2001
 • Garbalińska H.: Study on coefficients of capillary flow by means of Wet-Cup Method and Inverse-Wet-Cup Method, Archives of Civil Engineering 2001 Vol. 47 No. 4 pp. 539 - 558
 • Garbalińska H.: Zastosowanie metody nasadkowej do pomiarów współczynników podciągania kapilarnego. Fizyka budowli w teorii i praktyce, VIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź - Słok, 12 - 16 czerwca 2001. Vol. 1. Łódź 2001 str. 106 - 115
 • Garbalińska H.: Zastosowanie reguły typu Öt do wyznaczania współczynnika dyfuzji z procesu desorpcji wilgoci, XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB. Opole - Krynica, 16 - 21 września 2001. T. 2. Wrocław, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne 2001 str. 325 - 332
 • Garbalińska H., Kasprzak A., Zińczuk I.: Badania procesów podciągania kapilarnego w materiale o matrycy cementowej, Przegląd Budowlany 2001 nr 9 s. 22 - 24&a