Informacja o zawartych i realizowanych przez jednostkę umowach dotyczących wykonywania zadań badawczych na rzecz podmiotów działających w Polsce lub za granicą.
1.

W październiku 2020 r. zakwalifikowany został do realizacji projekt INT-190 pn. MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” współfinansowany w ramach Programu Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kierownik projektu dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2022 r.

2.                   

We wrześniu 2016 r. zakwalifikowany został do realizacji międzynarodowy projekt badawczy pn. „Hochleistungsleichtbauplatte mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften“, wykonywany w okresie: 1.09.2016 - 31.03.2019 w Hochschule Wismar (Wismar, Niemcy) przy współpracy z Institut für Polymertechnologien e.V. Wismar i Porensteinwerk Neubrandenburg, w którym uczestniczyła dr inż. A. Wygocka-Domagałło (ówczesny pracownik KFBiMB)

 

3.                   

W sierpniu 2015 r. zakwalifikowany został do realizacji międzynarodowy projekt badawczy (Hochschule Wismar) pod nazwą „KMU-innovativ – Verbundvorhaben Ressourceneffizienz: RC-Zement – Herstellung von neuen Zementen aus Abbruchbeton – Recyclingzement (RC-Zement)” wykonywany w okresie: 01.08.2015 - 31.07.2016 w Hochschule Wismar (Wismar, Niemcy), w którym uczestniczyła dr inż. A. Wygocka -Domagałło (ówczesny pracownik KFBiMB)

 

4.                   

W grudniu 2014 r. zaakceptowany został do realizacji projekt badawczy Preludium pod nazwą „Modyfikacja kompozytów betonowych w kierunku poprawy pojemności cieplnej i izolacyjności cieplnej oraz równoczesnego zagwarantowania odpowiedniej wytrzymałości” realizowany przez mgr. inż. J. Strzałkowskiego pod opieką Prof. dr hab. inż. H. Garbalińskiej

 

5.                   

W kwietniu 2011 r. zaakceptowany został do realizacji projekt inwestycyjny pod nazwą “Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa i Architektury” finansowany z dotacji celowej MNiSW – przyznany decyzją MNiSW Nr 6134/IB/108/2011 z dnia 19.04.2011 r.

 

6.                   

W styczniu 2010 r. zaakceptowany został do realizacji projekt  pod nazwą “Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych” finansowany z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – Nr umowy 398/FNiTP/3908/2010 - realizowany w okresie od 08.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

 

7.                   

W październiku - 2008 r. zaakceptowany został do realizacji grant promotorski pt.  „Kapilarność kompozytów cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi” realizowany przez prof. dr hab. inż. H. Garbalińską i mgr inż. A. Wygocką – Nr umowy 3965/B/T02/2008/35 realizowany w okresie od 21.10.2008 r. do 30.06. 2010 r.

 

8.                   

W czerwcu 2006 r. zaakceptowany został do realizacji 18 miesięczny grant promotorski pt. „Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła porowatego materiału budowlanego” realizowany przez prof. dr hab. inż. H. Garbalińską i mgr inż. A. Siwińską – Nr umowy 0580/T02/2006/30 – realizowany w okresie od 20.06. 2006 r. do 19.12.2007 r.

 

9.                   

W ramach konkursu ogłoszonego w październiku 2005 r. zaakceptowany został do realizacji 2-letni grant badawczy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Stypendia na prace doktorskie na Politechnice Szczecińskiej kreujące innowacyjność regionu” dla Doktorantki A. Siwińskiej na pracę doktorską „Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła porowatego materiału budowlanego” –  Nr projektu Z/2/04/II/2.6/ZARR/W/1/04 – realizowany w okresie od 1.02.2006 r. do 31.01.2008 r.

 

10.                

W latach 2005-2007 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych realizowała projekt pn. ”Doposażenie i modernizacja laboratorium materiałów budowlanych i fizyki budowli oraz pracowni komputerowej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w celu stworzenia nowoczesnej bazy do współpracy z partnerem niemieckim - Nr umowy /G - 2004/PL - MV / 2.32 / 3.A - 2/ U - 29 / 06 – realizowany w okresie od 01.08.2005 - 15.01.2007