Wykaz ważniejszych publikacji


2017
Wygocka-Domagałło A. , Dziubek A.: Wpływ warunków dojrzewania na       kapilarność zapraw cementowych zbrojonych włóknami polipropylenowymi, Inżynieria i Budownictwo , Nr 5/2017, s. 244-246

2015
Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: Influence of microstructure modification on  the capillarity of cement mortars reinforced with 6 mm polypropylene fibres, 8th International Conference Fibre Concrete 2015 – Technology, Design, Application; September 10-11, 2015,  Prague, Czech Republic, pdf, s. 8

2013
Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: Assessment of scale of microstructure impact on capillary transport in cement-based composites with polypropylene fibers, 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna, Austria, September 9-11, 2013RSA, Vienna, Austria ,ÖKK-Editions – Freundgasse 11 – A-1040 Vienna , s. 83-86, j. angielski 

2012
Rucińska T., Wygocka A.: Wpływ kompozycji kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych, Izolacje, Nr 11/12/2012 (171), s. 52 – 55;

2011
Garbalińska H., Wygocka A.: Badania współczynnika sorpcji kapilarnej modyfikowanych zapraw cementowych, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5, 2011, s. 276-278.
Wygocka A., Garbalińska H.: Wpływ modyfikacji mikrostruktury na kapilarność zapraw cementowych zbrojonych krótkimi włóknami PP, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Politechnika Łódzka, Łódź – Słok, 14-17 czerwca 2011, 377-380.

2010
Garbalińska H., Wygocka A.: Wpływ włókien polipropylenowych na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom IV, 2009, s. 33-36;
Garbalińska H., Wygocka A.: Kapilarność zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych i domieszką upłynniającą, Dni Betonu 2010, Stowarzyszenie Producentów Cementu (patronat naukowy: Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli KILiW PAN), Wisła, 11 – 13.10.2010, s. 701-710;

2009
Garbalińska H., Wygocka A., Korczak D., Pinkasiewicz A.: Ocena wpływu włókien polipropylenowych na wytrzymałość modyfikowanych zapraw cementowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 5/2009, Fundacja PZiTB Inżynieria i Budownictwo, ,Warszawa 2009,  s. 281-283
Garbalińska H., Wygocka A.: Badania wpływu włókien polipropylenowego na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, s.79-82;
Garbalińska H., Wygocka A., Korczak D., Pinkasiewicz A.: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na właściwości świeżych zapraw cementowych, Materiały konferencyjne: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Politechnika Częstochowska, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,         s.61-68;
Wygocka A.: Ocena wpływu włókien polipropylenowych na właściwości zaprawy cementowej, Materiały konferencyjne: Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wawrzynka, Politechnika Śląska, Gliwice – Szczyrk, s. 363-372;
Aliawdin, P. Połczyński J., Wygocka A.: Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej, Izolacje Nr 4/2009, s. 84-89;
Aliawdin, P. Połczyński J., Wygocka A.: Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej, VI Sympozjum Budownictwo Ogólne – Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Fizyka Budowli. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz – Elgiszewo, s. 5-17;

2008
Garbalińska H., Wygocka A.: Evaluation of propylene fibres influence on the properties of cement mortars. VII International Conference INTERPOR "Porous Materials - Theory and Experiment & Workshop Capillary Transport in Unsaturated Porous Materials, s. 1;
Garbalińska H., Wygocka A.,Korczak D., Pinkasiewicz A.: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych o czystych i modyfikowanych matrycach. II Konferencja Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa, Budownictwo i Inżynieria środowiska z.47, Rzeszów 2008, s.131-138;

2007
Garbalińska H., Wygocka A.: Prüfkörperabdichtung und der Wasserabsorptionskoeffizient von mit Polypropylenfasern modifizierten Zementmörteln. Bauphysik 2007 Jg. 29 H. 6 s. 436-441;
Garbalińska H., Wygocka A.: Mrozoodporność zapraw cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Materiały Konferencyjne XI Polskiej Konferencji Naukowo_Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2007, s. 63-66;