Wykaz ważniejszych publikacji


2015
 1. Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: Influence of microstructure modification on  the capillarity of cement mortars reinforced with 6 mm polypropylene fibres, 8th International Conference Fibre Concrete 2015 – Technology, Design, Application; September 10-11, 2015,  Prague, Czech Republic, pdf, s. 8

2014
 1. Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka A.: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu styropianowo-cementowego. Materiały Budowlane nr 1/2014
 2. H. Garbalińska, A. Wygocka: Microstructure modication of cement mortars: Effect on capillarity and frost-resistance. Construction and Building Materials 51, Elsevier 2014, s. 258 – 266

2013
 1. H. Garbalińska, T. Rucińska, A. Wygocka: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego. Ogólnopolska konferencja „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”, Warszawa 15-16 stycznia 2013, s. 113 – 118
 2. A. Wygocka, H. Garbalińska: Assessment of scale of microstructure impact on capillary transport in cement-based composites with polypropylene fibers. 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna, Austria, September 9-11, 2013, s. 83 – 86,

2012
 1. T. Rucińska, A. Wygocka: Domieszki do betonów. Izolacje nr 11/12/2012 (171), s. 52–55

2011
 1. A. Wygocka, H. Garbalińska: Wpływ modyfikacji mikrostruktury na kapilarność zapraw cementowych zbrojonych krótkimi włóknami PP. Czasopismo Naukowe „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”  Tom VI, Nr 1, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2011, s. 93–96
 2. A. Wygocka, H. Garbalińska: Wpływ modyfikacji mikrostruktury na kapilarność zapraw cementowych zbrojonych krótkimi włóknami PP. Konferencja „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2011, s. 377–380
 3. H. Garbalińska, A. Wygocka: Badania współczynnika sorpcji kapilarnej modyfikowanych zapraw cementowych. Inżynieria i Budownictwo 5/2011, s. 41–43

2010
 1. H. Garbalińska, A. Wygocka: Kapilarność zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych i domieszką upłynniającą. Konferencja „Dni Betonu 2010”, Wisła 11-13 października 2010, s. 701–710

2009
 1. A. Wygocka: Ocena wpływu włókien polipropylenowych na właściwości zaprawy cementowej. ”Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów.” Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wawrzynka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 363-372
 2. H. Garbalińska, A. Wygocka: Wpływ włókien na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach. Czasopismo „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom IV, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2009, s. 33-36
 3. H. Garbalińska, A. Wygocka: Badania wpływu włókien na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach. Konferencja „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2009, s. 79-82
 4. H. Garbalińska, A. Wygocka, D. Korczak, A. Pinkasiewicz: Ocena wpływu włókien polipropylenowych na wytrzymałość modyfikowanych zapraw cementowych. Inżynieria i Budownictwo 5/2009, s. 281-283
 5. A. Wygocka: Kapilarność kompozytów cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Inwestycja w wiedzę, Tom 2, Wyd. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2010,  s. 449–454
 6. P. Aliawdin, J. Połczyński, A. Wygocka: Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej. VI Sympozjum „Budownictwo Ogólne – Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie”, Bydgoszcz – Elgiszewo, 1-3 czerwca 2009, s. 5-17
 7. P. Aliawdin, J. Połczyński, A. Wygocka: Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej. Izolacje 4/2009, s. 84-89

2008
 1. Garbalińska, A. Wygocka: Evaluation of propylene fibres influence on the properties of cement mortars. VII International Conference INTERPOR "Porous Materials - Theory and Experiment" & Workshop "Capillary Transport in Unsaturated Porous Materials" Bydgoszcz 20 - 22. 10.2008, s. 75
 2.  H. Garbalińska, A. Wygocka, D. Korczak, A. Pinkasiewicz: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na właściwości świeżych zapraw cementowych. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Praca zbiorowa pod red. T. Bobko. Częstochowa 2008, s. 61-68
 3. H. Garbalińska, A. Wygocka, D. Korczak, A. Pinkasiewicz: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na wytrzymałość na zginanie zapraw cementowych o czystych i modyfikowanych matrycach. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 252, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 47, Rzeszów 2008, s. 131-138

2007
 1. H. Garbalińska, A. Wygocka: Prüfkörperabdichtung und der Wasserabsorptionskoeffizient von mit Polypropylenfasern modifizierten Zementmörteln. Bauphysik 29/2007, H. 6, s. 436–441
 2. H. Garbalińska, A. Wygocka: Mrozoodporność zapraw cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Konferencja „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2007, s. 63-67
 3. H. Garbalińska, A. Wygocka: Wpływ rodzaju cementu na sorpcyjność wody w zaprawach modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Inżynieria i Budownictwo 5/2007, s. 273–275

2006
 1. H. Garbalińska, A. Wygocka: Technika izolowania próbek a współczynnik sorpcji wody zapraw cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe „Innowacyjne technologie w budownictwie proekologicznym” Szczecin X 2006, s. 25-36
 2. H. Garbalińska, M. Walkowiak, A. Wygocka: Ocena wpływu rodzaju cementu na proces podciągania kapilarnego wody w zaprawach modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Konferencja „Dni Betonu 2006” Wisła X 2006, s. 541-553