Wykaz ważniejszych publikacji


  2016
    1.  Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Inżynieria i Budownictwo, Miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa, Nr 12/2016, s. 656-659
    2. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Wave amplitudes of temperature and heat flux in surroundings of external walls, Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 3-B/2016, s. 65-73
    3. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej,  Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 95-104
    4. Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 203-210
    5. Garbalińska H., Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.: Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenie ciepła napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 217-224
    6. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016
    7.  Stolarska A., Strzałkowski J.: Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Izolacje, Warszawa Nr 9/2016, s. 43-48
    8. Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Arcitektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 513-521
    9. Stolarska A., Strzałkowski J.: Analiza rozwiązań połączenia  ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, VI Konferencja Solina’2016 Architektura - Budownictwo - Inżynieria Środowiska , Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Polańczyk, czerwiec 2016 r.
    10. Strzałkowski J., Garbalińska H.: Thermal and strength properties of lightweight concretes with addition of aerogel particles, Advances in Cement Research, 2016, s. 567-575     


  2015
  1. Strzałkowski J. Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1/2015, s. 22-24
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Dynamiczne charakterystyki cieplne ścian zewnętrznych przy quasi-stacjonarnym przepływie ciepła. Inżynieria i Budownictwo 5/2015, s. 248–250 
  3. Strzałkowski J. Diagnostyka połączeń izolacji termicznej elementów obudowy budynku i możliwe sposoby naprawy błędów wykonawczych. Izolacje 10/2015, s. 64-66
  4. Strzałkowski J., Garbalińska H. Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. 62/2015, s. 441-448 
  5. Garbalińska H., Strzałkowski J. Badanie zmienności przewodności cieplnej betonów lekkich w trakcie ich wysychania.. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2015, s. 19–25 
  6. Siwińska A., Strzałkowski J. Mathematical description of sorption isotherms of autoclaved aerated concrete. Energy Procedia 78/2015, s. 1437-1442 
  7. Krasowska K., Olczyk N., Strzałkowski J. Termomodernizacja obiektów wielkopłytowych. Wybrane Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa pod redakcją Romana Nagórskiego. Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2015. s. 303-312

  2014
  1. Garbalińska H., Strzałkowski J. Dynamiczne charakterystyki cieplne jednowarstwowych przegród betonowych. Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Warszawa 2014, s. 227-235 
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. V Konferencja Solina’2014 Innowacyjne technologie energooszczędne, 2014 

  2013
  1. Garbalińska H., Strzałkowski J. Zawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych. Materiały Budowlane 10/2013, s. 16-18 
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Parametry cieplne i wytrzymałościowe napowietrzonego i nienapowietrzonego betonu zwykłego i lekkiego. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2013, s. 219–222 
  3. Garbalińska H., Strzałkowski J. Analiza dynamicznych charakterystyk cieplnych betonowych przegród jednowarstwowych. Polska Energetyka Słoneczna 1-4/2013, s.18-21 

  2012
  1. Garbalińska H., Strzałkowski J. Analiza porównawcza dynamicznych charakterystyk cieplnych przegród wykonanych z różnych kompozytów betonowych. Inżynieria i Budownictwo 6/2012, s. 307–311
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/2012/II), Tom I, s. 203–208
  3. Garbalińska H., Strzałkowski J. Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/2012/II), Tom I, s. 209–218