Wykaz ważniejszych publikacji


  2017

  1.  Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E: Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, t. IX, Nr 4/2017, s. 5-8
   2. Garbalińska H., Stolarska A., Strzałkowski J., Figiel E.: Wyznaczanie rozkładu     temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze, XVI Polska Konferencja     Naukowo-Techniczna      „ Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2017, s. 35-38
   3. Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A.: Analiza rozkładu temperatury w     ścianie żelbetowego zbiornika, uwzględniająca dwuwymiarowy przepływ ciepła,     Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXIV, z.     64, Nr 3/I/2017, ipiec-wrzesień 2017, s. 31-38
   4. Stolarska A., Strzałkowski J.: Modelling of edge insulation depending on     boundary conditions for the ground level, IOP Conference Series “Materials     Science and     Engineering”, 2017, Vol. 245, s.1-9
   5. Stolarska A., Strzałkowski J., Wojciechowska J.: Ocena możliwości poprawy     bilansu energetycznego budynku jednorodzinnego, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5/2017,  s. 251-253
  2. Strzałkowski J., Garbalińska H.: Porosimetric, thermal and strength test of     aerated and nonaerated concretes, IOP Conference Series “Materials Science and     Engineering”, 2017, Vol. 245, s. 1-10

  2016

  <span><span><span>1.</span></span></span><span><span><span> </span></span></span><span>Garbalińska H.,</span><span> Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.</span><span></span><span>: <span>Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego</span>,</span><span> Inżynieria i Budownictwo, Miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa, Nr 12/2016, s. 656-659</span><span></span>
  <span>2.</span><span> Garbalińska H.,</span><span> Strzałkowski J.</span><span>: </span><span>Wave amplitudes of temperature and heat flux in</span><span> surroundings of external walls,</span><span> </span><span>Czasopismo Techniczne seria Budownictwo, Nr 3-B/2016, s.</span><span> </span><span>65</span><span>-</span><span>73</span>
  <span><span><span></span></span></span><span>3.</span><span> Garbalińska H.,</span><span> Strzałkowski J.</span><span>:</span><span> Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej, </span><span><span> </span></span><span>Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 95-104</span><span></span>
  <span>4.</span><span> Garbalińska H.,</span><span> Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.</span><span>: <span>Badania i analiza porównawcza wytrzymałości na ściskanie napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego, </span></span><span>Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 203-210</span><span></span>
  <span>5.</span><span> Garbalińska H.,</span><span> Koprowicz J., Waszak G., Strzałkowski J.</span><span>: <span>Badania i analiza porównawcza współczynników przewodzenie ciepła napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego</span>, Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2016, s. 217-224</span>
  <span>6.</span><span> Garbalińska H.,</span><span> Strzałkowski J.</span><span></span><span>: </span><span>Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej, VI Konferencja Solina’2016 Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 21-25 czerwca 2016</span>
  <span><span><span> </span></span></span><span>7. </span><span>Stolarska A.,</span><span> Strzałkowski J.</span><span></span><span>: </span><span>Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej,</span><span> Izolacje, Warszawa Nr 9/2016, s. 43-48</span>
  <span><span><span></span></span></span><span>8.</span><span> Stolarska A.,</span><span> Strzałkowski J.</span><span>:</span><span> </span><span>Analiza rozwiązań połączenia<span>  </span>ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej, </span><span>Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Arcitektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 513-521</span><span></span><span><span></span></span>
  <span><span><span></span></span></span><span>9. </span><span>Stolarska A.,</span><span> Strzałkowski J</span><span>.</span><span>: </span><span>Analiza rozwiązań połączenia<span>  </span>ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej,</span><span> VI Konferencja Solina’2016 Architektura </span><span><span>-</span></span><span> Budownictwo </span><span><span>-</span></span><span> Inżynieria Środowiska , Innowacyjne technologie energooszczędne </span><span><span>-</span></span><span> wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Polańczyk, czerwiec 2016 r.</span>
  <span>10. </span><span>Strzałkowski J.</span><span>, Garbalińska H.</span><span><span>:<span></span></span></span><span><span><span> </span></span></span><span><span>Thermal and strength properties of lightweight concretes with addition of aerogel particles, </span>Advances in Cement Research, 2016, </span><span>s. 567-57</span><span>5</span><span></span>     


  2015
  1. Strzałkowski J. Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1/2015, s. 22-24
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Dynamiczne charakterystyki cieplne ścian zewnętrznych przy quasi-stacjonarnym przepływie ciepła. Inżynieria i Budownictwo 5/2015, s. 248–250 
  3. Strzałkowski J. Diagnostyka połączeń izolacji termicznej elementów obudowy budynku i możliwe sposoby naprawy błędów wykonawczych. Izolacje 10/2015, s. 64-66
  4. Strzałkowski J., Garbalińska H. Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. 62/2015, s. 441-448 
  5. Garbalińska H., Strzałkowski J. Badanie zmienności przewodności cieplnej betonów lekkich w trakcie ich wysychania.. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2015, s. 19–25 
  6. Siwińska A., Strzałkowski J. Mathematical description of sorption isotherms of autoclaved aerated concrete. Energy Procedia 78/2015, s. 1437-1442 
  7. Krasowska K., Olczyk N., Strzałkowski J. Termomodernizacja obiektów wielkopłytowych. Wybrane Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa pod redakcją Romana Nagórskiego. Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2015. s. 303-312

  2014
  1. Garbalińska H., Strzałkowski J. Dynamiczne charakterystyki cieplne jednowarstwowych przegród betonowych. Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Warszawa 2014, s. 227-235 
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym. V Konferencja Solina’2014 Innowacyjne technologie energooszczędne, 2014 

  2013
  1. Garbalińska H., Strzałkowski J. Zawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych. Materiały Budowlane 10/2013, s. 16-18 
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Parametry cieplne i wytrzymałościowe napowietrzonego i nienapowietrzonego betonu zwykłego i lekkiego. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2013, s. 219–222 
  3. Garbalińska H., Strzałkowski J. Analiza dynamicznych charakterystyk cieplnych betonowych przegród jednowarstwowych. Polska Energetyka Słoneczna 1-4/2013, s.18-21 

  2012
  1. Garbalińska H., Strzałkowski J. Analiza porównawcza dynamicznych charakterystyk cieplnych przegród wykonanych z różnych kompozytów betonowych. Inżynieria i Budownictwo 6/2012, s. 307–311
  2. Garbalińska H., Strzałkowski J. Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/2012/II), Tom I, s. 203–208
  3. Garbalińska H., Strzałkowski J. Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/2012/II), Tom I, s. 209–218