Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2009
 1. Garbalińska H., Wygocka A., Korczak D., Pinkasiewicz A.: Ocena wpływu włókien polipropylenowych na wytrzymałość modyfikowanych zapraw cementowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 5/2009, Fundacja PZiTB Inżynieria i Budownictwo, ,Warszawa 2009,  s. 281-283
 2. Garbalińska H., Siwińska A.: Zależność współczynnika przewodzenia ciepła betonu komórkowego od warunków wilgotnościowych, Inżynieria i Budownictwo Nr 5/2009, Fundacja PZiTB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 2009 s. 283-285;
 3. Garbalińska H., Siwińska A.: Przewodność cieplna w funkcji wilgotności względnej powietrza, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, s. 307-310;
 4. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Nieliniowość desorpcji wilgoci w porowatym materiale budowlanym, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka , s. 73-78;
 5. Garbalińska H., Wygocka A.: Badania wpływu włókien polipropylenowego na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka budowli w Teorii i Praktyce”, Materiały konferencyjne, Łódź, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, s.79-82;
 6. Garbalińska H., Wygocka A., Korczak D., Pinkasiewicz A.: Oddziaływanie włókien polipropylenowych na właściwości świeżych zapraw cementowych, Materiały konferencyjne: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Politechnika Częstochowska, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,         s.61-68;
 7. Wygocka A.: Ocena wpływu włókien polipropylenowych na właściwości zaprawy cementowej, Materiały konferencyjne: Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wawrzynka, Politechnika Śląska, Gliwice – Szczyrk, s. 363-372;
 8. Aliawdin, P. Połczyński J., Wygocka A.: Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej, Izolacje Nr 4/2009, s. 84-89;
 9. Aliawdin, P. Połczyński J., Wygocka A.: Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej, VI Sympozjum Budownictwo Ogólne – Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Fizyka Budowli. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz – Elgiszewo, s. 5-17;
 10. Rucińska T., Majer St.: Nawierzchnie przepuszczalne dróg dojazdowych, Atlas budowlany nr 100/2009, Gdańsk, s. 12-14;
 11. Rucińska T.: Ekologia w budownictwie - Syndrom Chorego Budynku,  Konferencja: Edukacja Ekologiczna – zmień swoje miasto!, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli - Szczecin 2009, s. PDF pokaz – 66 stron;
 12. Kurtz K.: Rola świadomości w świecie ponowoczesnym, pod red. Kulesza W., Mamzer H., Rozdział w książce: „(Nie) świadomość proekologiczna a kierunki rozwoju budownictwa XXI wieku”, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Wydanie I, str. 219, s. 101-116;
 13. Kurtz K., Gawin D.: Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami. Wydanie I, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2009, s. 231;
 14. Kurtz K.: Świadectwa charakterystyki energetycznej. Praktyczny poradnik, pod redakcją: Gawin D. Sabiniak H., ArCADiasoft Chudzik sp. J., Łódź 2009, s. 436;
 15. Kurtz K., Paszkowski Z.: Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie, Wiadomości Konserwatorskie”, Nr 26/2009, s. 518-528;
 16. Kurtz K.: Charakterystyka energetyczna przebudowywanych obiektów zabytkowych, Doradca Energetyczny,    Nr 11-12/2009, s. 30-34;