Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


 Rok 2010
 1. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Linear and non-linear analysis of desorption processes on cement mortar, Cement and Concrete Research 2010, 40, s. 752-762;
 2. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Moisture transfer between unsaturated cement mortar and ambient air, Transport in Porous Media 2010, 85, s. 79-96;
 3. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Nieliniowość desorpcji wilgoci w porowatym materiale budowlanym, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom V, 2010, s. 15-20
 4. Garbalińska H., Bochenek M.: Analiza porównawcza przebiegu implementacji i realizacji dyrektywy 2002/91/EC w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Kwartalnik – Zeszyt 57 Nr 4, 2010, s. 155-160;
 5. Garbalińska H., Siwińska A.: Warunki pomiaru a wartość współczynnika przewodzenia    ciepła, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Kwartalnik – Zeszyt 57 Nr 4, 2010, s. 161-166;
 6. Garbalińska H., Wygocka A.: Wpływ włókien polipropylenowych na kapilarność zapraw cementowych o czystych matrycach, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom IV, 2009, s. 33-36;
 7. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Influence of water-cement ratio on diffusion coefficient of cement mortars at different moisture contents ( Wpływ wskaźnika wodno-cementowego na współczynnik dyfuzji zapraw cementowych przy różnych zawartościach wilgoci), Drying 2010 – Proceedings of the 17th International Drying Symposium(IDS 2010), DECHEMA e.V., Magdeburg, Germany, 3 – 6 October 2010, Volume A, s. 365-373;
 8. Garbalińska H., Wygocka A.: Kapilarność zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych i domieszką upłynniającą, Dni Betonu 2010, Stowarzyszenie Producentów Cementu (patronat naukowy: Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli KILiW PAN), Wisła, 11 – 13.10.2010, s. 701-710;
 9. Kurtz K.: Mostki termiczne – newralgiczne miejsca budynku, Cz.1. Doradca Energetyczny  Nr 2, 2010, s. 24-28;
 10. Kurtz K.:  Mostki termiczne – newralgiczne miejsca budynku, Cz.2. Doradca Energetyczny Nr 3, 2010, s. 28-31;
 11. Rucińska T. Kiernożycki W.: Właściwości mechaniczne betonu z kruszywem styropianowym i ich wzajemne zależności. Cement Wapno Beton Nr 5, 2010, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT” Kraków, 2010, s. 289-295
 12. Rucińska T.: Wybrane rozwiązania materiałowe elewacji budynków, Warsztaty: Innowacyjne rozwiązania w technikach elewacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem elewacji klinkierowych, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Szczecin 23.04.2010, PDF, s. 164;
 13. Siwińska A., Garbalińska H.: Zależność przewodności cieplnej zaprawy cementowej od wilgotności względnej powietrza, Czasopismo PAN „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Tom IV, 2009, s. 157-162;