Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Rok 2013
 1. Garbalińska H.: Desorpcyjne badania nieliniowości dyfuzji wilgoci w zakresie higroskopijnym, Monografia: STUDIA Z ZAKRESU INŻYNIERII NR 80, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2013, s.187, j. polski
 2. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Moisture diffusivity in mortar of different water-cement ratios and in narrow ranges of air humidity changes, International Journal of Heat and Mass Transfer 56, Elsevier 2013, s. 212 – 222, j. angielski
 3. Garbalińska H., Bochenek M.: Wpływ podciągania kapilarnego na przewodność cieplną betonu komórkowego, Inżynieria i Budownictwo 5/2013,  s. 260 – 262, j. polski
 4. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Zawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych, Materiały Budowlane 10/2013, s. 16-18,j. polski
 5. Garbalińska H., Strzałkowski J.: Parametry cieplne i wytrzymałościowe napowietrzonego i nienapowietrzonego betonu zwykłego i lekkiego, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Instytut Fizyki Budowli, Łódź, 2013, s. 219-222, j. polski
 6. Bochenek M., Garbalińska H.: Zmiany parametrów cieplnych betonu komórkowego wywołane kapilarnym zawilgoceniem przegrody, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Instytut Fizyki Budowli, Łódź, 2013, s. 9 – 12, j. polski
 7. Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka-Domagałło A.: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego, Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne, Utrzymania Obiektów Budowlanych, Organizator: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 15-16 stycznia 2013, s.113-118, j. polski
 8. Garbalińska H., Kowalski S.J., Staszak M.: Measurements of the moisture diffusivity of cement mortars in different humidity ranges, XIII Polish Drying Symposium, Szczecin- Kołobrzeg 5–6.09.2013, Streszczenie referatu, s. 303, całość na płycie CD – referat nr 259, j. polski
 9. Garbalińska H., Bochenek M.: Pogorszenie właściwości wytrzymałościowych i cieplnych betonu komórkowego w wyniku zawilgocenia kapilarnego, 10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013, s. 1-7, j. polski
 10. Horszczaruk E., Brzozowski P., Rucińska T.: Odporność na korozję chlorkową podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego, Budownictwo i Architektura, Vol. 12 (3) 2013. Politechnika Lubelska, Lublin, 2013, s. 161-167, j. polski
 11. Najder M., Kurtz-Orecka K.: Wpływ orientacji i lokalizacji budynku niskoenergetycznego na zmianę zapotrzebowania energii, rozdział w książce: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. Praca zbiorowa pod red. Bać A., Kasperski J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s. 91-100, j. polski
 12. Siwińska A., Garbalińska H.:  Negatywne oddziaływanie zawilgocenia przegród na ich izolacyjność cieplną, Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Warszawa 15-16 stycznia 2013 r. s. 159-163, j. polski
 13. Swarcewicz A., Kurtz-Orecka K.: Wykorzystanie podwójnej fasady w termomodernizacji budynków zabytkowych – studium przypadku, Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. Praca zbiorowa pod red. Bać A., Kasperski J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s. 175-184, j. polski
 14. Wygocka-Domagałło A., Garbalińska H.: Assessment of scale of microstructure impact on capillary transport in cement-based composites with polypropylene fibers, 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna, Austria, September 9-11, 2013RSA, Vienna, Austria ,ÖKK-Editions – Freundgasse 11 – A-1040 Vienna , s. 83-86, j. angielski